Poptávky z kategorie: Vodohospodářství

    Nalezeno 291 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - zhotovení stavby spočívající zejména v zajištění protipovodňové ochrany města při povodňových stavech a tím zajištění bezpečného průchodu povodňové vlny Q50 v toku Bečvy a s ním spojené přeložky inženýrských sítí Lokalita: - okre...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - odstranění stávající stoky a nahrazení novým potrubím a dále oprava stávající stavby pro odvádění splaškové odpadní vody na čistírnu odpadních vod Lokalita: - okres Brno-venkov Termín pro podání nabídek: - 28. 12. 2020 ve 14:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je stavební úpravy spojené s rekonstrukcí sociálního zařízení a instalací technologie na využití dešťové a šedé vody ve stávajícím objektu Lokalita: - okres Česká Lípa Termín pro podání nabídek: - 18. 12. 2020 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavba bude spočívat v obnově/rekonstrukci 2 stávajících nefunkčních rybníků (tj. obnova hrází, požeráků, bezpečnostních přelivů, odtěžení a reprofilace retenčních prostorů, kácení porostů), dále výstavbu dvou 2 tůní, výstavbu obsluž...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba lesní cesty v celkové délce 517 m, cesta bude provedena jako štěrková, kalená v místech prudšího stoupaní je 150 m úsek z penetračního makadamu Lokalita: - okres Děčín Termín pro podání nabídek: - 14. 12. 2020 v 10:0...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - úprava koryta vodního toku - na stávající opevnění bude nová úprava napojena přechodovým zdivem z lomového kamene s prolitím betonem a sklonem 10:1 - 1:1 Lokalita: - okres Hradec Králové Termín pro podání nabídek: - 4. 1. 20...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava opevnění toku Blatenského příkopu a oprava objektů na toku - lokálně je navrženo kácení v rámci zprůchodnění paralelně vedené turistické naučné stezky Lokalita: - okres Karlovy Vary Termín pro podání nabídek: - 5. 1....

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - odbourání stávající poškozené opěrné zdi ze zdiva z lomového kamene - následně bude v daném ř. km 52,290 – 52,325 na pravém břehu vybudována nová opěrná zeď o výšce 2,65 m z kamenobloků s betonovým jádrem na betonový́ základ Loka...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce koruny hráze včetně navazujících úseků místní komunikace - stávající vozovka bude rozšířena z jednoho pruhu pro veřejnou dopravu na obousměrný provoz, tj. na 5,0 m šířky s chodníky šířky 1,0 m po obou stranách Lokali...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - kompletní rekonstrukce Šítkovského jezu, zejména doplnění návodní štětové stěny, provedení nového betonového předprsí, sanace přelivné plochy, osazení tvarových kamenů a dodávka montáž provizorního hrazení Lokalita: - okres Hlavn...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - realizace revitalizace stávajících tří rybníků - bližší informace u zadavatele nebo viz přílohy Lokalita: - okres Chomutov Termín pro podání nabídek: - 23. 12. 2020 v 9.00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce mostu ev.č. 46429-1 přes potok - sanace nosné konstrukce, viditelné části spodní stavby včetně navazujících nábřežních zídek a odstranění špatného stavu příslušenství. Lokalita: - okres Ostrava Termín pro podání...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba rybníka – malé vodní nádrže sloužící k akumulaci vody, k retenci a k extenzivnímu chovu ryb - dále viz přílohy Lokalita: - okres Jihlava Termín pro podání nabídek: - 4. 12. 2020 v 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb, a to zajištění provozu a údržby tepelného hospodářství v budovách Lokalita: - okres Mladá Boleslav Termín pro podání nabídek: - 17. 12. 2020 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je novostavba vodojemu - zřizovaná stavba mimo jiné obsahuje sestavu tří železobetonových podzemních nádrží typu VN a VA a nadzemní objekt - napojení vodojemu na existující vrt (zdroj vody) - dále viz přílohy Lokalita: - okres Litoměřice Termí...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dostavba tlakového pásma a opravy vodovodů včetně obnovy komunikací - jde o cca 2,5km vodovodů LT, přepojení cca 70 přípojek, opravu 55 kanalizačních přípojek, opravu kanalizace v délce cca 70 m a obnovu krajských komunikací a i chodníků (včetně jejic...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce Bouzkova rybníka a mokřady nad - úzký pás pozemků kolem zatrubněného vodního toku v délce cca 750 m Lokalita: - okres Třebíč Termín pro podání nabídek: - 9. 12. 2020 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba malé vodní nádrže - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Litoměřice Termín pro podání nabídek: - 30.11.2020 do 17:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava rybníka a prava stupně, oprava výpustného objektu, oprava břehů rybníka a vybudování přístupových schodů v místě vedle přítoku nápustného potrubí do rybníka Lokalita: - okres Pardubice Termín pro podání nabídek: - 9....

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - revitalizace lokality - jedná se o zablokování odvodňovacích kanálů a jejich vyplnění zeminou, obnovu pramenišť a obnovu původních málo kapacitních drobných potoků představujících přirozený povrchový odtok vody z území Lokalita:...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 135 049 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2020 | všechna práva vyhrazena