Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 27. 6. 2021)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Inženýrské sítě

    Nalezeno 1 521 poptávek
Za poslední týden 25 poptávek
Za poslední měsíc 87 poptávek
Za poslední rok 851 poptávek

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - hygienické zařízení, sprchy pro tělocvičnu a oprava kanalizace 2 stupně-III etapa - Potrubí bude po celé délce izolováno dle vyhlášky 193/2007 sb., ventily a další armatury nebudou izolovány - Bude použita flexibilní tepelná izo...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava vodovodu v areálu - Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně - Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min - Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro za...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba zásobního řadu vodovodu a VDJ - SO 03 Vodovodní řady – zásobní řad - SO 04 VDJ – Zpevněné plochy a příjezdová komunikace - SO 06 VDJ – Terénní úpravy a oplocení areálu - SO 08 VDJ – Vnitřní rozvod NN - PS 02 VDJ – Te...

Máme připraveno dalších 120 poptávek pro Vaše podnikání!

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba dešťové kanalizace v délce 411 m, splaškové kanalizace v délce 123 m a vodovodu v délce 187 m včetně přepojení Lokalita: - okres Karlovy Vary Termín pro podání nabídek: - 16.07.2021 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - prodloužení vodovodu - Trasa nově projektovaného potrubí je volena s ohledem na optimální podmínky pro připojení v dané lokalitě - Je projektována v souladu s požadavky obce na další zástavbu - Na stávající vodovodní řad bude n...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výměna části ležatých rozvodů kanalizace vedených převážně v podlaze suterénu objektu a vyměněna ležatý rozvod studené vody rovněž v suterénu a jejich napojení na stávající nové rozvody Lokalita: - okres Kladno Termín pro podá...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování komunikace pro pěší - zemní práce - konstrukce zámečnické - zakládání - bourací práce - součástí je i rekonstrukce kanalizace - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Louny Termín pro podání nabídek: - 30.06...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - modernizace a intenzifikace stávající ČOV, konkrétně 1. část stavby, tzn. mechanicko – biologické čištění odpadních vod a kalové hospodářství tak, aby bylo možné v budoucnu navázat na již vybudované objekty - Staveniště je vymezen...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - obnova vodní nádrže - Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 - Hloubení rýh š do 2000 mm v...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - dostavba nové splaškové kanalizační sítě - Celková délka kanalizace je cca 1 980 m, z toho splašková kanalizace v délce 1 167 m, výtlaky v délce 813 m a odbočky pro domovní přípojky v délce 75 m, 2 ks čerpacích stanic - Stavba...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výměna mostních závěrů - vypracování realizační dokumentace stavby (RDS), výrobně-dílenské dokumentace, geodetického zaměření, dokumentace skutečného provedení a závěrečné zprávy obsahující doklady o provedených zkouškách, revizíc...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce vodovodu a kanalizace a novostavba vodovodu a kanalizace - V předmětné lokalitě se nachází zástavba s rodinnými domy, stavebniny a dětské dopravní hřiště - Rekonstrukce kanalizace - Novostavba kanalizace - Rekon...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - zajištění odvodnění v úseku komunikace - Srážková voda bude zachycena v terénu, odvedena do vsakovacích průlehů - Drenážemi pode dnem průlehů bude voda svedena do podzemního odvodňovacího systému, kterým bude odvedena až na bře...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce vodovodní soustavy - demolice stávající vodárny - rekonstrukce 120 m vnější části vodovodní soustavy, umístění nové vodovodní šachty na pozemku požární stanici - Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - celková rekonstrukce bytu a to vnitřní stavební úpravy včetně výměny všech inženýrských sítí - Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných tvárnic - Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výměna odpadního potrubí, stoupacího potrubí studené, teplé a cirkulační vody, výměna stávajících klozetů ve všech bytech bytových domů Lokalita: - okres Brno Termín pro podání nabídek: - 09.07.2021 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech v majetku SMO - provádění nepřetržité havarijní služby k zajištění řešení a odstraňovaní havarijního stavu (rozvodů SV, TUV, ÚT, rozvodů kanalizace, plynu, elektro, spalinov...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava se bude týkat sociálního zázemí administrativní budovy. - Jedná se o opravu rozvodů vody a odpadů včetně úpravy povrchů po opravě jako je malba (malířské práce), provedení nových obkladů a dlažby (zednické práce), odvoz a e...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba skupinového vodovodu - Veškeré zásobování domácností pitnou vodou v těchto místních částech probíhá z domovních kopaných studních, nebo vrtů - Kvalita a množství vody není známé - Navržený skupinový vodovod bude na...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce kanalizace - Zemní práce - Vodorovné konstrukce - Komunikace - Podlahy a podlahové konstrukce - Trubní vedení Lokalita: - okres Břeclav Termín pro podání nabídek: - 2.07.2021 v 9:00 hodin

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 202 388 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2021 | všechna práva vyhrazena