Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 23. 1. 2022)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Inženýrské sítě

    Nalezeno 2 051 poptávek
Za poslední týden 24 poptávek
Za poslední měsíc 87 poptávek
Za poslední rok 964 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce návštěvnické infrastruktury II - rekonstrukce návštěvnické infrastruktury a poskytování záručního plnění k této stavbě pro zadavatele, jakož i zastoupení zadavatele v řízení souvisejícím s povolením užívání stavby a z...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - opevnění koryta bude rozšířeno na 3 m s opevněním - Koryto bude rozšířeno na 3 m s opevněním dna pomocí kamenného záhozu a pat svahů pomocí kamenné rovnaniny, tak aby převedlo průtok Q20 - Bude rekonstrukce provedena pouze na...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - těžení naplavenin před vtokem - odtěžení sedimentu před nátokem do malé vodní elektrárny, která je součástí stávajícího vodního díla - odtěžení sedimentu bude provedeno „mokrou cestou“, kdy sediment bude mechanicky těžen z hl...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výměna ležaté kanalizace v objektu - kompletní výměna ležaté kanalizace vedoucí pod podlahou v objektu do kontrolní šachty vně budovy - součástí zakázky je i vyspravení vybouraných rýh, opravení vybourané dlažby a obkladů -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - zhotovení stavby čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace Lokalita: - Jihočeský kraj Termín pro podání nabídek: - 10.02.2022 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce havarijního stavu kanalizace, obnova vodovodu a komunikace - Součástí výměny vodovodu a kanalizace je přepojení stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek na nově vybudovanou stoku - Bude napojeno 8...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava stoky - stávající nevyhovující betonové potrubí DN 500 bude nahrazeno novým potrubím DN 500 z kameniny - délka opravovaného úseku je 175 m - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Uherské Hradiště Termín pro podání...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - připojení stávajícího objektu bytů na stávající kanalizaci v areálu zámku s napojenou na stávající ČOV Lokalita: - okres Jihlava Termín pro podání nabídek: - 2.02.2022 v 10:00 hodin

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - napojení na vodovodní řad a umístění vodoměrné šachty Rozsah: - od mého plotu je zhruba 1 metr vodovodní řad v asfaltové komunikaci, na ten se chci připojit - bude nutné od Pražský vodáren zajistit také navrtávku řádu - stavební povolení mám platné - na...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - intenzifikace úpravny vody - bude provedena nová technologická linka pro úpravu vody, chemické hospodářství bude doplněno o chemikálie pro čištění keramických membrán, bude vybaveno novými zásobníky se snímači hladiny a novými dávkov...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava vodního díla - Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho - Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně - Vykopávky v zemníku na suchu...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce – oprava tělesa hráze, výměna výpusti a stavba kapacitního bezpečnostního přelivu pro převedení kontrolního povodňového průtoku - Dále budou vyměněny dva přepouštěcí objekty a nově zřízen odběr na sádky, který bude součástí spodní v...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vybudování inženýrských sítí - I. etapa stavby nové lokality pro výstavbu rodinných domů v intravilánu města Telče, v rámci I. etapy je řešeno vytvoření podmínek pro výstavbu 37 domů - Členění stavby na objekty: IO 101 Komunika...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - dostavba kanalizace - vybudování splaškových řadů pro zbývající část obce a jejich napojení na nově zrealizovaný kanalizační systém s čistírnou odpadních vod Lokalita: - okres Ostrava Termín pro podání nabídek: - 16.02.202...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je napojení vrtů na vodovodní síť - realizace nových železobetonových prefabrikovaných objektů na stávajících vrtech - dále bude realizováno nové výtlačné potrubí z těchto vrtů s napojením do stávajícího vodovodního výtlačného potrubí včetně napojení e...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - realizace nové stavby přiváděcího řadu mezi místními částmi města - Vodovod se napojuje na kraji Lišova, pokračuje do místní části Levín a poté pokračuje do místní části Hrutov - Domovní přípojky nejsou součástí stavby a budou...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - provedení stavebních prací – zahuštění stávající sítě podtlakové kanalizace, na kterou bude napojeno 5 ks podtlakových kanalizačních přípojek PVC D90 o celkové délce 16 m včetně sběrných šachet, do kterých budou napojeny gravitační p...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - revitalizace lokality - Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zej...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - revitalizace lokality - Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zej...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 267 881 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2022 | všechna práva vyhrazena